Ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece

IMPORTANT!

Pntru sezonul rece noiembrie 2022 – martie 2023, cererile se depun in perioada   01 .11.2022-20.03.2022.

Transmiterea unui dosar incomplet sau incorect completat atrage neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Compartiment de Asistenţă Socială Vadeni, telefon 0239.697.664 interior 109.

Conditii de acordare

  • Venit net mediu lunar pe membru de familie în cuantum maxim de 1386 lei inclusiv sau pana la 2053 lei persoana singura.
  • Titularul cererii să fie proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.
  • Membrii familiei (soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie) să aibă acelaşi domiciliu ori reşedinţă, sunt înscriși în cartea de imobil şi sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
  • Titularul cererii să fie titularul contractului de furnizare gaze naturale si energie electrică .
  • Solicitantul ajutorului are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Acte necesare

Pentru a beneficia de masurile prevazute in Legea nr. 226/2021, venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 1386 lei, inclusiv sau pana la 2053 lei persoana singura.

1.Actele de identitate aflate in termen de valabilitate ale membrilor familiei – original si copie;

2.Documente din care sa rezulte situatia juridica a minorului fata de reprezentantul sau legal – original si copie;

3.Certificat de casatorie/ certificat de deces/ Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de divort – original si copie;

4.Dovada privind totalitatea veniturilor nete lunare realizate de familie in luna anterioara depunerii cereriisalariul net (cu mentiunea daca beneficiaza (si valoarea bonurilor)/ sau nu de bonuri de masa, norma de hrana sau alte sporuri fixe lunare), pensie, indemnizatii, alocatii, etc. Extrase de cont aferente lunii anterioare depunerii cererii, pentru fiecare cont bancar detinut;

5.Acte proprietate imobilinchiriereimputernicire/ donatie, etc. – copie si original;

6.Adeverinta de la registrul agricol si financiar Vadeni ;

7.Certificatul de inmatriculare auto – copie si original;

8.Cea mai recenta factura de gaze si de energie electrica;

9.Consimtamant utilizare mijloace electronice;

10.Alte acte, după caz.

!!!DOCUMENTELE DOVEDITOARE DE VENIT SE PREZINTA PENTRU FIECARE MEMBRU DE FAMILIE!!!

DECLARAREA INCORECTA A COMPONENTEI FAMILIEI, VENITURILOR TUTUROR MEMBRILOR, PRECUM SI A BUNURILOR MOBILE SI IMOBILE DETINUTE CONSTITUIE CONTRAVENTIE SI SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 500 LA 2.000 LEI

DECLARAREA UNUI NUMAR MAI MARE DE MEMBRII DE FAMILIE SAU A UNOR VENITURI MAI MICI DECAT CELE REALE, FACUTA UNUI ORGAN SAU UNEI INSTITUTII DE STAT, IN SCOPUL VADIT DE A OBTINE FOLOASE MATERIALE NECUVENITE, CONSTITUIE INFRACTIUNE DE FALS, UZ DE FALS SAU INSELACIUNE SI SE PEDEPSESTE CONFORM CODULUI PENAL CU INCHISOAREA.

TITULARII AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIRE SUNT OBLIGAȚI SĂ COMUNICE PRIMARULUI ORICE MODIFICARE INTERVENITĂ ÎN COMPONENȚA FAMILIEI ȘI A VENITURILOR ACESTEIA, ÎN TERMEN DE 5 ZILE DE LA DATA LA CARE A INTERVENIT MODIFICAREA. IN CAZ CONTRAR SE CONSTITUIE CONTRAVENTIE SI SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 500 LA 2.000 LEI.

AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SE ACORDA PENTRU UN SINGUR SISTEM DE INCALZIRE, CEL PRINCIPAL UTILIZAT.