Relief si Vegetatie

Teritoriul administrativ al comunei Vădeni se încadrează din punct de vedere geomorfologic în unitatea Câmpiei Brăilei, subunitatea Câmpul Gemenele – Romanu și în Câmpia Siretului Inferior. Această câmpie este o luncă încă în formare, care se deosebește de Bărăgan sub raport structural, morfologic și pedologic și se aseamănă din punct de vedere climatic. Față de Bărăgan în care predomină câmpiile înalte, această câmpie este joasă cu multe albii părăsite.

Structura geologică

Şirurile longitudinale de dealuri corespund anticlinalelor şi sunt separate prin depresiuni ce provin din modelarea sinclinalelor.

Teritoriul comunei Vâlcăneşti aparţine următoarelor unităţi structurale: Pintenul de Văleni şi zona cutelor diapire. Formaţiunile geoligice aparţin flişului cretacic-paleogen, neogenului şi cuaternarului.

Pliocenul este important din punct de vedere economic deoarece este purtător de petrol, cărbuni, roci de construcţie, nisipuri silicioase, gips, tuf vulcanic şi sare.

La gura tuturor văilor se întâlnesc îngrămădiri sub formă de conuri de dejecţie din nisipuri şi pietrişuri, reprezentând cuaternarul.Clima este temperat continentală, caracterizată prin variații mari de temperatură. Temperatura medie anuală este de +11˚C, cantitatea medie anuală de precipitații fiind de cca 440 mm.
Principalele cursuri de apă din zonă sunt fluviul Dunărea și râul Siret care are o pantă redusă, eroziune de adâncime și laterală scăzută și se desface în numeroase brațe.

Solurile sunt aluvionare, spre deosebire de cele din Bărăgan, care sunt de tip cernoziom, formate din loess. În zona luncii, terenul este alcătuit din depozite fluviatile de vârstă Halocen superior, reprezentate de alternanțe de argile, argile prăfoase și prafuri argiloase sau nisipoase, precum și depozite loessoide.

Pânza freatică se află la 1 – 3 m de la teren și apar frecvente oscilații sezoniere. În zona luncii sunt riscuri naturale fiind posibilă inundarea unor terenuri datorită viiturilor ce se înregistrează mai des primăvara și toamna.

Principala resursă naturală de suprafață o reprezintă solurile fertile ale zonei, în cea mai mare parte soluri din categoria cernoziom, care au permis practicarea cu eficiență a agriculturii, aceasta fiind ocupația de bază a locuitorilor comunei Vădeni.

Comuna Vădeni are o vegetație caracteristică zonei de câmpie. Fauna este reprezentată prin animale și păsări sedentare, cât și prin păsări migratoare